Betingelser

Betalingsbetingelser

1. Ved udlejning af bil fra driveon.net har du mulighed for at betale med betalingskort på nettet. Ved betaling med dankort eller kreditkort over nettet får driveon.net retten til at trække lejeprisen samt et depositum på 1.500 kr. ved udlejning af bil.

2. Der vil kun blive gjort brug af muligheden for at trække depositumsummen, hvis det ved afleveringen skønnes nødvendigt grundet skader, ekstra kørte kilometer eller andre af kontrakten omfattede forhold.

3. Ved betaling på udlejningsstationen trækkes et fast depositum. Depositumstørrelsen varierer, alt efter hvor længe du ønsker at leje bil og om du vælger at betale kontant eller med Dankort eller kreditkort.

4. Ved betaling med Dankort er depositummet kr. 2000,- plus lejeprisen.

5. Ved betaling med Visa Elektron og Mastercard Debit er depositummet kr. 3000,- plus lejeprisen.

6. Ved kontant betaling er depositummet kr. 3000,- plus lejeprisen.

7. Ved betaling med kreditkort laves en autorisation på kr. 2000,- plus lejeprisen og ved aflevering af bilen hæves slutbeløbet på lejen.


Udlejningsbetingelser

Vi låner gerne vores biler ud mod betaling.
I korte træk er reglerne for billeje følgende:


1. Lejeren skal være fyldt 21 år og have haft kørekort i et år.

2. Udlejningsbilen afleveres i samme stand og på samme sted som den blev udleveret.

3. Kun lejeren og registrerede medlejere må køre udlejningsbilen.

4. Skader eller lovovertrædelser på udlejningsbilen betales af lejer.

5. Der må ikke tages dyr med når du lejer bil, med mindre andet er aftalt med driveon.net.


Udlejningsbetingelser - Og den lange version

Lejeren/co-driver accepterer følgende

1. Lejeren forpligter sig til at aflevere bilen tillige med alt tilbehør (dæk, værktøj og udstyr i øvrigt) til det udlejningskontor i den by, hvor bilen blev lejet, eller på det på side 1 nævnte sted. Afleveres bilen udenfor udlejningskontorets åbningstid, anses aflevering for sket ved udlejningskontorets førstkommende åbningstidspunkt. Afleveringen skal ske til det på side 1 nævnte tidspunkt. Kontrakten omfatter kun omstående tidsrum og kan kun forlænges ved skriftlig bekræftelse af DRIVEON.NET. Afleveres bilen ikke til det aftalte tidspunkt, vil lejer være erstatningsansvarlig for skader og tab, som opstår i perioden indtil bilen afleveres. Undladelse af aflevering af køretøjet til aftalt tid, eller manglende betaling, falder ind under Straffelovens § 293.

2. Lejeren erklærer ved modtagelsen af køretøjet at have undersøgt bremser, styretøj, signalapparater og lygter, og at disse er i forskriftsmæssig stand efter gældende bestemmelser. Kilometertælleren er plomberet. Ved brud på disse plomber foretages politianmeldelse og det deponerede beløb mistes til fordel for DRIVEON.NET.

3. Bilen må kun føres af lejeren og medlejere, som er påført lejekontrakten med kørekortdata. Føreren skal være fyldt 21 år og have haft gyldigt kørekort i minimum 1 år.

4. Lejeren/medlejeren anerkender udtrykkeligt sit personlige ansvar for på begæring til udlejeren at betale:
a) de på side 1 aftalte satser, forsikringspræmier, afgifter og skatter efter gældende lovgivning.
b) gebyr for eventuel levering/afhentning samt afregning af km til nærmeste udlejningskontor, såfremt udlejerens skriftlige samtykke ikke foreligger.
c) alle bøder, omkostninger og gebyrer i forbindelse med parkerings-, færdsels- eller andre lovovertrædelser som pålægges bilen, dens lejer eller udlejer indenfor denne kontrakts gyldighedstid, bortset fra sådanne tilfælde hvor udlejeren har skylden.
d) sådanne udgifter - herunder rimeligt advokatsalær hvor loven tillader det, påløbne inkassosalærer m.m. som påføres udlejeren af lejeren.
e) udlejerens udgifter til reparation af skader på køretøjet, samt evt. følgeskade, opstået ved forsæt, grov uagtsomhed eller anden misligholdelse udvist af lejer eller medlejer, uanset tegnet forsikring, herunder men ikke begrænset til fejltankning af køretøjet, tilsidesættelse af advarselssignaler fra bilens systemer m.m. Afleveres køretøjet i særlig beskidt eller snavset tilstand kan DRIVEON.NET opkræve lejeren et gebyr for ekstra rengøring i denne forbindelse, uanset evt. tegnet forsikring.
f) udlejerens udgifter til reparation efter kollisions- eller anden skade på bilen og ved tyveri samt ved fremskaffelse af ekstra nøgle, hvis originalnøgle mistes. Er bilen ført i overensstemmelse med samtlige betingelser i denne kontrakt, udgør det maksimale beløb pr. skade: kr. 3.500 driveon.net er ikke ansvarlig for skade/tyveri på lejerens egne genstande, dette gælder også hvis lejerens egne genstande er fastmonteret.
g) Hvis originalnøglerne bortkommer og bilen bliver stjålet, vil lejeren blive opkrævet selvrisiko, jfr. punkt 4 f). Lejer skal straks informere DRIVEON.NET, når lejer er blevet opmærksom på, at nøglen er væk. Hvis dette udelades vil der automatisk blive opkrævet selvrisiko og afsavn. Nøglen skal til enhver tid opbevares forsvarligt. Ved grov uagtsomhed kan lejer gøres ansvarlig for tab.
h) Lejeren/medlejeren hæfter personligt og solidarisk for de under a) - g) nævnte forpligtelser, uanset at der på kontraktens forside er anført eventuel betalingsadresse.

5. Lejeren og enhver i medfør af foranstående pkt. 3 berettiget fører er forsikret ved en motorkøretøjsforsikringspolice, af hvilken en genpart på begæring forevises lejeren på udlejerens hovedkontor. Lejeren forpligtes af nævnte police, hvis forsikringsbetingelser han i øvrigt accepterer, idet bemærkes at det drejer sig om en almindelig motorkøretøjsforsikring, tegnet i det land hvor bilen er indregistreret. Lejeren accepterer endvidere at han skal beskytte udlejerens og dennes forsikringsselskabs interesser ved i tilfælde af skade inden for denne kontrakts gyldighedstid:

6. Lejeren frigør ved sin underskrift udlejeren for ethvert ansvar for tab af eller skade på enhver genstand eller person i bilen før eller under udlejningsperioden i henhold til denne kontrakt eller efter bilens tilbagelevering til udlejeren. Lejeren skal holde udlejeren skadesløs for krav som følge af sådanne tab eller skader. Lejeren er indforstået med at forsvare udlejerens interesser og godtgøre udlejeren eventuelle omkostninger i denne forbindelse.

7. Udlejeren har truffet alle forholdsregler med henblik på at undgå mekaniske fejl ved bilen. Skulle sådanne fejl alligevel opstå, er udlejeren imidlertid ikke ansvarlig derfor og ej heller for eventuelle følger deraf. Når bilen ikke bruges, skal den altid holdes aflåst. Reparationer må kun foretages, hvis der gives tilladelse af DRIVEON.NET. Uden forud indhentet tilladelse vil eventuelle udgifter til transport, slæbning, værkstedsregninger o. lign. ikke blive refunderet. Man skal kunne referere til udlejningskontoret, dato og tid, samt navnet på den person, man har talt med.

8. Tilføjelser af eller ændringer i nærværende kontrakts bestemmelser er ugyldige med mindre de er aftalt skriftligt.

9. Nærværende kontrakts bestemmelser skal fortolkes i overensstemmelse med dansk retspraksis og rette værneting er Århus.
10. Udlejer kan opsige kontrakten uden forudgående varsel.

11. Lejeren giver ved sin underskrift samtykke til, at udlejer på lejers kreditkort/betalingskort trækker betaling for de udgifter, som udlejer har haft til reparation og afsavn efter kollisions- eller anden skade på bilen.

a) Lejeren kan tilbagekalde dette samtykke ved skriftligt at meddele dette overfor udlejer.

Tilbagekaldelsen kan dog ikke ske efter kollisionens/skadens indtræden.
b) Ved tilbagekaldelse forbeholder udlejer sig retten til at bringe lejeforholdet til ophør.
 
12. Der gøres opmærksom på, at den lejede bil kan være ejet af udlejers finansieringspartner.

Kørsel nord for Oslo og Stockholm i vare- og lastvogne er kun tilladt ved forudgående skriftlig aftale. Det er ikke tilladt at køre til Finland i vare- og lastvogne.

Bilen må under ingen omstændigheder køres til Storbritannien, Moldova, Hviderusland, Cypern, Island, Malta, Albanien, Israel, Iran, Irak, Marokko, Tunesien, Tyrkiet, Bulgarien, Estland, Ungarn, Letland,Lithauen, Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Rumænien, Rusland, Bosnien, Herzegovina, Kroatien, Makedonien, Slovenien, Serbien og Montenegro samt Korsika.
 

Kontakt os på tlf. 70 11 44 5570 11 44 55 | Lej bil i København V, Nyropsgade 6